W dniu 19 maja 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wydał wyrok (sygn. akt II SAB/Bk 18/22) w sprawie ze skargi Prezes Fundacji „No Border” Urszuli Glensk na bezczynność Komendanta Placówki Straży Granicznej w Narewce. Skarga dotyczyła braku wydania przez Komendanta decyzji o zezwoleniu na przebywanie na obszarze objętym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej, do czego zobowiązuje art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 295), a o co wnosiła Urszula Glensk we wniosku z dnia 6 grudnia 2021 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Komendant Placówki Straży Granicznej w Narewce dopuścił się bezczynności oraz zobowiązał Komendanta do załatwienia wniosku skarżącej w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt organowi.

Sentencja wyroku w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5BC2140064

Omówienie wyroku na stronie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku:

http://bip.bialystok.wsa.gov.pl/190/sprawy-rozpoznane.html

Sprawa została opisana przez białostocki dodatek „Gazety Wyborczej”:

„Gazeta Wyborcza Białystok” nr 116 (10004), 20 maja 2022

Maciej Chołodowski

Granica polsko-białoruska. Sąd administracyjny: Komendant placówki Straży Granicznej dopuścił się bezczynności

20 maja 2022 | 10:46

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28474940,sad-administracyjny-w-bialymstoku-komendant-placowki-strazy.html

Prof. UWr Urszula Glensk w lutym 2022 roku w Białowieży, podczas demonstracji ‘Nie dla muru’. Mieszkańcy, aktywiści i ekolodzy protestowali przeciwko budowie muru na granicy polsko-białoruskiej (Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl)

Granica polsko-białoruska. Komendant Straży Granicznej w Narewce dopuścił się bezczynności w odniesieniu do wniosku literaturoznawczyni Urszuli Glensk, która chciała wjechać do zamkniętej polsko-białoruskiej strefy przygranicznej. Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Urszula Glensk, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego kilkakrotnie wnosiła o wyrażenie zgody na wjazd do przygranicznej polsko-białoruskiej strefy objętej zakazem przebywania przez osoby postronne.

Zwracała się o zgodę na wjazd, uzasadniając wniosek prowadzeniem badań, jakie mają być podstawą przygotowywanej przez nią publikacji naukowej. Komendant Straży Granicznej w Narewce odmówił, ale Urszula Glensk nie otrzymała tej decyzji na piśmie (z uzasadnieniem).

Urszula Glensk zwracała uwagę sądu na „lekceważący stosunek” komendanta SG w Narewce w odniesieniu do jej próśb.

Białostocki Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że komendant Straży Granicznej w Narewce dopuścił się bezczynności i zobowiązał komendanta SG w Narewce do wydania „stosownej decyzji administracyjnej”.

Prof. Urszula Glensk – od jesieni ubiegłego roku zaangażowana w pomoc uchodźcom dostającym się do Polski przez granicę z Białorusią – w marcu, wraz z grupą zaangażowanych humanistów, powołała Fundację No Border.

Celem statutowym fundacji jest: działalność pomocowa na rzecz uchodźców, migrantów i innych osób objętych ochroną międzynarodową oraz osób starających się o ochronę międzynarodową, pomoc obcokrajowcom przebywającym w Polsce lub planujących przyjazd do Polski, ochrona praw człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego, reprezentowanie w postępowaniach przed organami władzy publicznej osób korzystających ze wsparcia fundacji.

W końcu lutego, w czasie protestu przeciw dewastacji Puszczy Białowieskiej, w związku z budową zapory na polsko-białoruskiej granicy, na wjeździe do Białowieży, w rozmowie z „Wyborczą” nie kryła:

Z podziwem patrzę, jak wszyscy w Polsce jesteśmy przejęci losem mieszkańców Ukrainy, objętej wojną, Jednak nie rozumiem, dlaczego nie da się przyjąć tych uchodźców z granicy polsko-białoruskiej, a wręcz traktuje się ich jak zwierzynę łowną przy użyciu całej masy funkcjonariuszy służb mundurowych.

Z kolei WSA w Białymstoku odrzucił z przyczyn formalnych skargę na odmowę wjazdu do zamkniętej strefy europosłanki Janiny Ochojskiej, prezeski Polskiej Akcji Humanitarnej. Ochojska tłumaczyła prośbę o zgodę na wjazd do strefy potrzebą spotkania z lokalną społecznością. Zwróciła się o nią do komendanta placówki SG w Mielniku. Wniosek wysłała mailem. Odpowiedź otrzymała także taką drogą.

Sąd uznał, że takiej korespondencji nie można nazwać decyzją administracyjną, stąd skargę Ochojskiej odrzucił (bez rozpatrzenia). Sędzia Elżbieta Lemańska tłumaczyła, że w tym przypadku pismo komendanta placówki SG w Mielniku „jest pismem informacyjnym, rodzajem komunikatu, nieformalną odpowiedzią na nieformalny wniosek”.